Stiftelsen

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter


Bakgrunn:

Barnas Fysioterapisenter ble etablert i Bergen i 1998 og har siden gitt tilbud om fysioterapi og trening til et stort antall små og store barn med funksjonshemming.  Videre gis veiledning og opplæring til barnas familier og andre omsorgspersoner, som støttepedagoger og assistenter mm. Det er nært samarbeid med både 1. og 2. linjetjenesten og med brukerorganisasjoner og fagmiljø i store deler av landet.  Fysioterapeutene ved Barnas Fysioterapisenter har videreutdanning og spesialist utdanning innen barne- og ungdomsfysioterapi og har driftsavtale med kommunen. Som de første i Norge, startet senteret i 1998 i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen arbeidet med å utvikle et godt tilbud for intensiv motorisk trening for barn med cerebral parese. Siden har senteret regelmessig drevet intensive treningsgrupper.

Foreldre til barn som har deltatt i disse gruppene signaliserte behov for tilsvarende tilbud for større barn og ungdom. Vi vet at mange mennesker med funksjonshemming strever med   forskjellige fysiske plager. Det er også velkjent at både ungdom og voksne kan ha nytte av å trene for å vedlikeholde funksjon og være aktiv, samtidig som man forebygger sykdom og senskader. I Sverige har man etablert et spesielt treningssenter for mennesker med funksjonshemming. I Norge bevilget Helsedirektoratet  penger for at Barnas Fysioterapisenter skulle utrede muligheten for etablering av spesielt tilrettelagte treningsomgivelser for disse gruppene.


Almennyttig stiftelse:

Jannike Rieber etablerte høsten 2008 en almennyttig stiftelse, Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter som nå driver Barnas Fysioterapisenter og treningssenteret Turbo. Private sponsorer og et almennyttig fond har sikret det finansielle grunnlaget for etablering av et moderne behandlings- og treningssenter.

Driften av senteret baseres foreløpig på et 60% og et 40% driftstilskudd fra Bergen Kommune, et 30% driftstilskudd fra Øygarden kommune, samt bidrag fra allmennyttige fond og private sponsorer. Fra november 2009 har Stiftelsen inngått et spennende samarbeid med Fysakenheten i Bergen kommune om drift av treningssenteret på ettermiddagstid. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Prosjekt Turbo Unik. Fra 2010 er Barnas Fysioterapisenter kommet inn på budsjettet for Bergen Kommune, avdeling helse og inkludering. På sikt vil en håpe at offentlige innstanser i større grad vil bidra i forhold til drift og lønnskostnader ved senteret.


Styre:


Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter ledes av et styre med følgende sammensetning:

Styreleder:                 Advokat Paal-Henrich Berle.

Styremedlemmer:         Overlege Jonas Fevang.

                                Fysioterapeut Jannike Rieber.

Varamedlem:               Student Fredrik Rieber Lensberg.


Daglig leder for stiftelsen er Jannike Rieber.

Regnskapsfører: Alfa Omega Regnskap.

Revisor: Ernst & Young.


Stiftelsens formål:

Stiftelsens formål er å gi fysioterapitilbud og annen behandling og trening, spesielt tilpasset barn, ungdom og unge voksne som har funksjonshemming og andre motoriske problemer. Dette skal blant annet gjøres ved å etablere, drifte og utvikle et fysioterapisenter tilpasset disse målgruppene. I tillegg skal Stiftelsen drive fagutvikling og delta i forskning til beste for slike barn, ungdom og unge voksne. Stiftelsen skal således ikke drive økonomisk næringsvirksomhet, og har ikke som formål å drive med overskudd.  Eventuelle overskudd skal benyttes til Stiftelsens formål.

 

Tilbud ved senteret:

Senteret er lokalisert i Utrustningsbygget i Solheimsviken, lett tilgjengelig. Senteret ligger i 1. etasje med rikelig med parkeringsplasser like utenfor slik at rullestolbrukere enkelt kan benytte senteret. Det har bl.a. 3 moderne treningssaler med klatrevegg og tilpasset treningsutstyr,- bl.a. personheis slik at rullestolbrukere enkelt kan komme seg på treningsapparatene. I tillegg er det rikelig med behandlingsrom.